INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Datasport Marek Zieliński ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno Zdrój NIP: 886-002-17-67, REGON: 890214832 wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczych przez Burmistrza miasta Szczawna-Zdroju pod numerem 1569 (zwany dalej: „Datasport”) będąca właścicielem domeny internetowej datasport.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Datasport Marek Zieliński ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno Zdrój NIP: 886-002-17-67, REGON: 890214832 wpisany do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej który prowadzony jest przez Ministra Inwestycji i Rozwoju; dane kontaktowe - numer telefonu: 515 941 387, adres e-mail: platnosci@datasport.pl.

Datasport przetwarza Pani/Pana dane na podstawie regulaminu serwisu. Zasady przetwarzania Państwa danych przez Datasport określone są w odrębnej polityce prywatności.

Datasport przetwarza Państwa dane na podstawie regulaminu serwisu. Zasady przetwarzania Państwa danych przez Datasport określone są w odrębnej polityce prywatności.

Datasport przekaże Pani/Pana dane osobowe do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych celach wymienionych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

ING Bank Śląski S.A.

Twisto Polska sp. z o.o.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w regulaminie płatności imoje.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

Organem nadzorczym wobec Datasport w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Datasport.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Datasport przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Datasport.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Datasport, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Datasport, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Datasport i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Datasport a Twisto Polska Sp. z o.o.